Word Language Country Area Adult speech English PoS
nanni Awjila Libya Awjila iš 'to sleep', tnəššát (n); nə́ddəm (v) 'to be sleepy', anə́ddəm (n) sleep Verb
mummu Awjila Libya Awjila əčč to eat, food Noun, Verb
tatta Awjila Libya Awjila tə́wəg, əččú; aməklíw 'lunch'; amišíw 'dinner' food, meal Noun
Total 1353 results